วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

สำนัก งานวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทุกหน่วยงานในเขตพื้นที่ให้เกิดความสำเร็จในพันธกิจ พร้อมทั้งเป็นผู้นำในการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อนำไปสู่สังคมอุดมปัญญาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ :

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา

3. พัฒนาระบบและการปฏิบัติงานให้ทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

4. ดำรงไว้ซึ่งความเป็นประชาธิปไตย

5. ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา รวมทั้งประสานงานศิษย์เก่านักศึกษา

ปรัชญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นแหล่งวิทยาการด้านบริหารธุรกิจ มุ่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความสามารถด้านการบริหาร มีความรอบรู้ด้านธุรกิจ มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพในระดับสากล ตลอดจนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ปณิธาน : เป็น หน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนเพื่อการเรียน รู้ตลอดชีวิตภายใต้องค์ความรู้ที่ถูกต้อง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s