ข้อมูลสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มีความภูมิใจในการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพและ คุณภาพออกสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี วิชาการ ส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสู่การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าสู่สากล ด้วยความพร้อมที่เต็มเปี่ยม ทั้งสถานที่ เครื่องมือเทคโนโลยี วิชาการที่ล้ำสมัย ที่ถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่บัณฑิตสู่ความสำเร็จ มีอนาคตที่ก้าวไกล  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มีความยินดีเชิญชวนน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้เลือกเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่ทำให้ผู้เรียนสามารถก้าวสู่ความ สำเร็จในชีวิตได้ ทั้งการเป็นนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ การบริหารจัดการสารสนเทศ อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในด้านการจัดการเทคโนโลยี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นได้เป็นอย่างดี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและความสามารถขึ้นมาใน ทุกปี อีกทั้งยังเพรียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจและการดำรงชีวิต

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s